‌ - اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بهزینه ‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میتواند آن را بفروشد و ‌این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمیشود.
‌و همچنین در صورتیکه برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب ‌نیست.