- اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل میشود.