- شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدیر ‌تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.