- کسی که سواد ندارد نمیتواند بترتیب سری وصیت نماید.