‌ - وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیرعادی) واقع میشود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی که ‌بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن مانع نتوانسته موصی ‌بیکی از طرق مذکور وصیت نماید بی ‌اعتبار میشود مشروط باینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.