‌ - ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسیکه سهم ‌الارث بعضی از ورثه باو منتقل شده است و‌ همچنین موصی ‌له و وصی راجع بموصی ‌به در صورتیکه وصیت بجزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.