- اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت‌ دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.