- پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید.