- مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست ‌جاری خواهد بود.