- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی ‌توانند انجام وظیفه نمایند – اقدامات ‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد