ماده 13 - کسانیکه تقاضای ثبت ملکی را که مجهول‌ المالک اعلان شده بنمایند باید صدی 25 علاوه بر حق‌ الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
‌الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق‌ الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق‌ الثبت معمولی و نسبت ‌بمازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق‌ الثبت معمولی حق‌ الثبت باید تأدیه بشود.
‌در مورد املاکی که مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت می‌ شود حق‌ الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق‌ الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته‌ باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.