‌ماده 13 مکرر - در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به بیع اصل ملک یا مستقلاً مجهول ‌المالک اعلان شده است تقاضای ‌ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق‌ الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول‌ خواهد شد اگرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.

تبصره 1

‌ - در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه.

تبصره 2

- کلیه املاکی که مجهول ‌المالک اعلان شده یا در سال 313 [1313] مجهول‌ المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضای ثبت آن بشود از‌ پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق ‌الثبت معمولی اخذ خواهد شد.