ماده سی و یکم - ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.