(اصلاحی 07ˏ05ˏ1312)- در صورتیکه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد مکلف ‌است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت ‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.