- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
3- تصدیق صحت امضاء
4- قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.