- در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده [را بعهده] مسئول دفتر دیگری که در ان حوزه‌ ماموریت دارد واگذار خواهد شد ‌در مورد ماده 53 اکر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی ‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.