- اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.