- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1 - غیررشید یا محجور
2 - کور یا گنگ
3 - اشخاص ذی نفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله