- طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد می‌ نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.