- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد ‌معامله ‌کننده بی ‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.