- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که ‌قائم ‌مقام قانونی انان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.