- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می ‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل امده ‌شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء می ‌نماید.