- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌ الحفاظه که اخذ می‌ شود درجه خواهد‌ شد.