- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی بموجب نظامنامه‌ های وزارت عدلیه معین خواهد شد.