‌ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید می ‌شود و همچنین بشکایات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هیئت مرکب از رئیس و مدعی ‌العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر ‌محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
‌در موردیکه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیئت مزبوره از ‌مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی ‌العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائی هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی ‌العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می ‌آید تشکیل می ‌شود.