- هر کس نسبت بملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود‌ - اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول این ماده نیست.