- در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر اینقانون اظهارنامه‌ که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضانامه‌ است.