- در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌ قانون مزبور تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.