ماده 111 مکرر (الحاقی 07ˏ05ˏ1312)- اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌ المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.