- حق‌ الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌ الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حق‌ الثبت شرکتهای حمل‌ و نقل بحری و هوائی معادل یکربع و حق‌ الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل یکثلث حق‌ الثبتی است که مطابق قانون خرداد 310 برای شرکت ها‌ مقرر است.

تبصره

- حق‌ الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.