ماده 128 – حق ‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
‌حق ‌الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد ‌برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده میشود معادل حق ‌الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.