- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌ نشده صفحه سه ریال گرفته میشود کسر صفحه یکصفحه محسوب است