- برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ریال