- کلیه مخارج و حقوق فوق ‌الذکر باستثنای حق‌ الاجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ‌ترتیب دیگر مقرر شده باشد