- در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ‌ های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.