- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاکی که اظهارنامه ‌های مربوط بانها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند ‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه ‌هائی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج ‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول ‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل از تاریخ اجرای اینقانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.