- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.