- هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌ از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.