- هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌ شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌ حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌ شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌ اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.