- هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.