- هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.