- هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می ‌شود و ‌مجازات آن به شرح ذیل است:

بند 1

1 - هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

بند 2

2 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

بند 3

3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره

- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.