- هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

بند 1

1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

بند 2

2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

بند 3

3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1

- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2

- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.