‌ - در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد هر گونه‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.