‌ - دفاع در مواقعی صادق است که:

بند الف

‌الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

بند ب

ب - دفاع متناسب با حمله باشد.

بند ج

ج - توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.