- هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌ یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.