- مجازات شروع به سرقت ‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.