- مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.