- هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست ‌آورده سوء ‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.