- هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌ شود.

تبصره 1

- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2

- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.